Kdo jsme?

Organizace Antikomplex se svou činností snaží napomáhat přerodu české společnosti. Usilujeme o společnost tvořenou skutečně svobodnými lidmi a zároveň zodpovědnými občany.

Svobodu nechápeme jako svévoli, ale jako schopnost vymanit se ze stereotypních rolí příslušníků určitého etnika, ekonomického systému, politické ideologie – zkrátka jakéhokoli do sebe zahleděného systému. Snažíme se hledat cesty, kterými se jednotlivci i společnost mohou osvobozovat od sebezahleděnosti, v níž nás dlouho utvrzoval jednostranný důraz pouze na naše vlastní, národní vítězství nebo prohry v minulosti nebo na hospodářský růst a osobní konzum v současnosti.

 

Osvobození se od omezených horizontů národních zájmů nebo osobní spotřeby, o jaké usilujeme, nemá vést ke zpřetrhání vazeb. Naopak, součástí smysluplného výměru svobodného života je zodpovědný a aktivní vztah k prostředí, které člověka obklopuje. Nazýváme-li tento vztah občanstvím, pak princip občanství nechápeme jen jako soubor práv a povinností ve vztahu ke státu, ale jako vyjádření zodpovědnosti člověka za osud světa. Občan, o jakého usilujeme, je hybatelem a kreativním spolutvůrcem, ne jen kolečkem anonymního mechanismu. Chceme člověka, který se nebude opevňovat proti vnějším nepřátelům, ale který se zároveň díky aktivně žitému vztahu k prostředí a společenství utvářejícímu jeho domov neztratí v globalizujícím se světě.

 

Jaké jsou naše cíle?

Kritická reflexe minulosti – schopnost maximálně otevřené reflexe vlastní historie patří nejpozději od druhé světové války k základním dovednostem každé svobodné společnosti. Jde o to, aby na nás z minulosti nečekaně nevyskakovala dávná traumata, jimiž je možné někomu nahánět strach. Osvobození v tomto případě znamená poznat všechny otázky, které nám naše minulost zanechala, a postavit se k nim čelem.

Vzdělávání pro školy – bohaté zkušenosti s hledáním cest, jak vést smysluplný dialog o vlastní minulosti, jsme přetavili do řady metod vhodných pro výuku na školách. Chceme, aby se o dějinách učilo jako o živé součásti našich životů, ne jako o mrtvých informacích sepsaných v učebnicích. Chceme ukazovat, že dějiny jsou příběh, který začínáme vyprávět od našich současných otázek. Tím se stáváme aktivními účastníky tohoto příběhu a záleží také na nás, jak se bude dál vyvíjet.

 

Občanské vzdělávání – chceme posílit aktivní přístup k občanství. Vycházíme přitom z toho, že nelze být aktivním občanem jen abstraktně, ale záleží na kvalitě vztahů k místu, kde žijeme. Podporujeme rozvoj místních komunit nejen s ohledem na techniky participace, ale také s ohledem na hledání společných příběhů. 

  

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi a případnou spolupráci při projektech!